Mežotnes  pils vēsture sākās 1795. gadā, kad Krievijas ķeizariene Katrīna II Mežotnes muižu nodeva mūža lietošanā savu mazbērnu audzinātājai Šarlotei  fon Līvenai, 1797. gadā ķeizars Pāvils  I to pārvērta dzimtīpašumā. 1799. gadā pēc ķeizara Pāvila I pavēles Š. fon Līvena saņēma grāfienes titulu. 1826. gadā ķeizars Nikolajs I iecēla viņu kņazu (firstu) kārtā.

Kurzemes hercogistes beigu posmā Mežotnes muižu rentēja Johans Frīdrihs fon Medems. 1761. gadā Mežotnē piedzima viņa meita Anna Šarlote Doroteja, vēlākā Kurzemes hercoga Pētera sieva.

1797. gadā sākāš pils celtniecība sakšu arhitekta Johana Georga Ādama Berlica vadībā. Par pamatu tika izmantots itāļu arhitekta Džakomo Kvarengi projekts, kuru J.G.A. Berlics papildināja ar sānu rizalītiem. 1802. gadā pils celtniecība tika pabeigta.

Šarlote fon Līvena nepārtraukti atradās blakus ķeizariskajai ģimenei Sanktpēterburgā un tikai vienu reizi viņai izdevās ieraudzīt savu Zemgales muižu un jauno pili.  1818. gadā viņa svītā pavadīja ķeizarieni Mariju Fjodorovu, kas devās ceļojumā uz Vāciju, 2. septembrī korteža ieradās Mežotnē. Pilī viņi pavadīja tikai 14 stundas un agri no rīta devās ceļā.

Pēc Š. fon Līvenas nāves 1828. gadā muižu mantoja viņas dēls Johans, kurš 1817. gadā pēc dienesta Krievijas armijā atgriezās Mežotnē. Viņš pabeidza pils interjera izveidošanu. Firsta J. Līvena dēls Pauls, Krievijas galma virseceremonijmeistars un Vidzemes bruņniecības landmaršals, saviem īpašumiem pievienoja Bauskas muižu ar pilsdrupām, Derpeli un Krimuldas muižu Vidzemē.

1881. gadā Mežotni mantoja Paula Līvena dēls, Anatols, kas savu karjeru sāka Pēterburgā, taču, sasniedzis gvardes kavalērijas  leitinanta pakāpi, izstājās no armijas un pārcēlāš uz dzīvi Mezotnē.

1920. gadā agrārās reformas gaitā firsts A. Līvens zaudēja īpašumus, bet kā neatsavināmo daļu paturēja Mazmežotnes muižu, kas piederēja Līvenu dzimtai līdz 1939. gadam.

1919. gadā Mežotnes pils bija cietusi postošā Bermonta – Avalova karaspēka sirojuma dēļ. No 1921. līdz 1944. Gadam Mežotnē atradāš lauksaimniecības skola. 1944. gada septembrī Sarkanās Armijas apšaudes laikā daži lādiņi trāpīja pilī, to daļēji sagraujot. 1946. gadā Mežotnē tika izveidota Latvijas lauksaimniecības selekcijas un izmēģinājumu stacija. 1958. gada  beigās sākās ēkas atjaunošana. 1996. gadā  Mežotnes pils tika nodota Valsts nekustamo īpašumu aģentūrai. 2001. gadā pilī tika veikta pils rekonstrukcija un restaurācija, trešajā stāvā iekārtota viesnīca.

Pils ēkas pagalma fasāde ar četru kolonnu portiku, kā arī parka fasāde ar pusrotondu atbilst Dž. Kvarengi projektam. Pils parādes interjeri atrodas otrajā stāvā, ko ar zemes stāvu saista 19. gadsimta otrajā puse izbūvētā kāpņu telpa. Parādes anfilādes centrā atrodas kupola zāle, abās tās pusēs turpināš saloni, kā arī parādes ēdamzāle. Kupola zāle šobrīd ir nozīmīgākā klasicisma stila telpa Latvijā, kas rāda nobriedušā klasicisma iespaidīgāko telpisko ideju, kam pamatā ir Panteons Romā. Pils trešajā stāvā bija iekārtotas dzīvojamās telpas un viesu istabas. Ka liecina arhīvu materiāli, agrāk pils interjeri bija piepildīti ar gleznām, skulptūrām un dārgām mēbelēm, kas apliecināja Līvenu rezidences aristokrātisko vērienu. No pils logiem paveras brīnišķīgi skati uz parku un gleznaino Lielupes krastu.

 

The history of Mezotne palace started in 1795 when the Russian Empress Catherine II gave Mezotne manor forever in charge of Charlotte fon Liven who was the tutor of her grandchildren. In 1797 Emperor Pavil I made Mezotne manor a family estate. In 1799 according to the order of emperor Pavil I Charlotte fon Liven obtained the title of countess. ln 1826 emperor Nickolaj I nominated her as the one who belongs to the rank of princes. Before that there was a manor instead of the palace, which was rented by I.E Medem. Ann Charlotte Dorothy was born in 1761 in this family and later she became a wife of the Duke of Courland Peter.

The construction of the palace started in 1797 under the leadership of J.George Adam Berlic. The project of Jacomo Kvarengi, an architect of Italian origin, was used as a base. J. G. A. Berlic just added some side annexes. The construction of the palace was finished in 1802.

Charlotte fon Liven was continuously next to the emperor's family in St-Petersburg and it was only once that there was an opportunity for her to see her new manor and palace. In 1818 Charlotte fon Liven convoyed empress Maria Fjodorovna in a suite when they set off to Germany and thus arrived in Mezotne on 2, September.They spent only 14 hours in the palace and then left early in the morning.

After the death of Charlotte fon Liven in 1828 the palace was inherited by her son John who returned to Mezotne after his military service in the Russian Army. The son of the princes Johan fon Liven Paul who was the ceremony master of the Russian Court as well as the land marshal of Vidzeme region Knighthood joined Bauska Manor and its castle ruins, Derpele and Krimulda Manor in Vidzeme region to his property.

In 1881 the son of Paul Anatol Liven who in his turn started his career in Petersburg inherited Mezotne. When he attained the rank of lieutenants of the Guards Cavarly, he left the army and moved to live in Mezotne.

In 1920 the princes A.Liven lost his all of this property because of the agrarian reform. Yet he received Mazmezotne Manor as inalienable part that belonged to the family of Livens until 1939.

Mezotne Palace had suffered a lot of damage in 1919 during the time of the destructive Bermont — Avalov troops. The local agricultural school occupied Mezotne Palace from 1921 1943.

In 1944 during the time of firing of the Red Army some projectiles hit the palace thus practically destroying it.

In 1946 the experimental research station of selection was founded in Mezotne. The palace served as rooms for administration and flats of employees. The restoration work started at the end of 1958. In 1996 the palace was handed over to the State Immovable Property Agency, then the capital repairs were done and the second floor was a hotel .The building of the palace is similar to an Italian villa — the yard facade with a portico of four columns as well as the park facade with its semi - rotunda correspond to the project of Jacomo Kvarengi.

The parade interiors of the palace are on the second floor, which is joined to the first floor by a staircase built in second half of the 19th century. In the centre of the parade enfilade there is a Cupola Hall and on the both sides of it there are salons and the parade Dining Room. The Cupola Hall today is the most significant premise that represents the classicism style in Latvia. It shows the most impressive spatial idea of the most developed Classicism the basis of which is the Pantheon in Roma.

The second floor of the palace was designed as living quarters and rooms for quests.

As some materials from public records witness, the interiors of the palace were full of paintings, sculptures and expensive furniture - this is what proved the wide aristocratic scope of the Livens family.

 

Die Geschichte des Mezotne-Palastes begann 1795, als die russische Kaiserin Katharina II. Das Herrenhaus von Mezotne für immer für Charlotte fon Liven verantwortlich machte, die der Lehrer ihrer Enkelkinder war. 1797 machte Kaiser Pavil I. das Herrenhaus Mezotne zu einem Familienbesitz. 1799 erhielt Charlotte fon Liven auf Befehl des Kaisers Pavil I. Charlotte den Titel einer Gräfin. 1826 ernannte Kaiser Nickolaj I. sie zur Fürstenin. Davor gab es anstelle des Palastes ein Herrenhaus, das von I.E. Medem gemietet wurde. Ann Charlotte Dorothy wurde 1761 in dieser Familie geboren und später Ehefrau des Herzogs von Kurland Peter.

Der Bau des Palastes begann 1797 unter der Leitung von J. George Adam Berlic. Das Projekt von Jacomo Kvarengi, einem Architekten italienischer Herkunft, wurde als Basis verwendet. J. G. A. Berlic hat gerade einige Nebenanhänge hinzugefügt. Der Bau des Palastes wurde 1802 abgeschlossen.

Charlotte fon Liven stand ununterbrochen neben der Familie des Kaisers in St. Petersburg, und nur einmal bot sich ihr die Gelegenheit, ihr neues Herrenhaus und ihren neuen Palast zu besichtigen. 1818 versetzte Charlotte fon Liven Kaiserin Maria Fjodorovna in eine Suite, als sie nach Deutschland aufbrachen und so am 2. September in Mezotne ankamen. Sie verbrachten nur 14 Stunden im Palast und reisten dann am frühen Morgen ab.

Nach dem Tod von Charlotte fon Liven im Jahr 1828 wurde der Palast von ihrem Sohn John geerbt, der nach seinem Militärdienst in der russischen Armee nach Mezotne zurückkehrte. Der Sohn der Fürsten Johan fon Liven Paul, der der Zeremonienmeister des russischen Hofes war, sowie der Landmarschall der Region Vidzeme Knighthood schlossen sich dem Bauska Manor und seinen Burgruinen Derpele und Krimulda Manor in der Region Vidzeme an.

1881 erbte der Sohn von Paul Anatol Liven, der seinerseits seine Karriere in Petersburg begann, Mezotne. Als er den Rang eines Leutnants der Guards Cavarly erreichte, verließ er die Armee und zog nach Mezotne.

1920 verloren die Fürsten A.Liven aufgrund der Agrarreform sein gesamtes Vermögen. Dennoch erhielt er Mazmezotne Manor als unveräußerlichen Teil, der bis 1939 der Familie von Livens gehörte.

Der Mezotne-Palast hatte 1919 während der zerstörerischen Bermont-Avalov-Truppen großen Schaden erlitten. Die örtliche Landwirtschaftsschule besetzte ab 1921 1943 das Schloss Mezotne.

Während des Schusses der Roten Armee im Jahr 1944 trafen einige Projektile den Palast und zerstörten ihn praktisch.

1946 wurde in Mezotne die experimentelle Forschungsstation der Selektion gegründet. Der Palast diente als Verwaltungsraum und Wohnung für Angestellte. Die Restaurierungsarbeiten begannen Ende 1958. 1996 wurde der Palast an die State Immovable Property Agency übergeben, dann wurden die Kapitalreparaturen durchgeführt und im zweiten Stock befand sich ein Hotel. Das Gebäude des Palastes ähnelt einer italienischen Villa - Die Hoffassade mit einem viersäuligen Portikus sowie die Parkfassade mit ihrer Halbrotunde entsprechen dem Projekt von Jacomo Kvarengi.

Das Parade-Interieur des Palastes befindet sich im zweiten Stock, der durch eine in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts erbaute Treppe mit dem ersten Stock verbunden ist. In der Mitte der Parade-Enfilade befindet sich eine Kuppelhalle und auf beiden Seiten befinden sich Salons und der Parade-Speisesaal. Die heutige Kuppelhalle ist die bedeutendste Voraussetzung für den Klassizismus in Lettland. Es zeigt die beeindruckendste räumliche Idee des am weitesten entwickelten Klassizismus, dessen Grundlage das Pantheon in Roma ist.

Der zweite Stock des Palastes wurde als Wohnraum und Raum für Quests konzipiert.

Wie einige Materialien aus öffentlichen Aufzeichnungen belegen, waren die Innenräume des Palastes voller Gemälde, Skulpturen und teurer Möbel - dies war der Beweis für den breiten aristokratischen Umfang der Familie Livens.

 

Mezotnės rūmų istorija prasidėjo 1795 m., Kai Rusijos imperatorienė Jekaterina II amžinai atidavė Mezotnės dvarą, atsakingą už Charlotte fon Liven, kuris buvo jos anūkų auklėtojas. 1797 m. Imperatorius Pavilas padarė Mezotnės dvarą šeimos dvaru. 1799 m. Imperatoriaus Pavilio I įsakymu Šarlotė fon Liven gavo grafienės vardą. 1826 m. imperatorius Nickolajus I paskyrė ją kunigaikščių rangui. Prieš tai vietoj rūmų buvo dvaras, kurį išsinuomojo I.E Medemas. Ann Charlotte Dorothy gimė 1761 m. Šioje šeimoje, o vėliau tapo Kurlando kunigaikščio Petro žmona.

Rūmai pradėti statyti 1797 m., Vadovaujant J.George'ui Adamui Berlicui. Kaip pagrindas buvo naudojamas italų kilmės architekto Jacomo Kvarengi projektas. J. G. A. Berlicas tik pridėjo keletą šoninių priedų. Rūmai buvo baigti statyti 1802 m.

Šarlotė fon Liven nuolat buvo šalia imperatoriaus šeimos Sankt Peterburge ir tik kartą jai buvo galimybė pamatyti savo naują dvarą ir rūmus. 1818 m. „Charlotte fon Liven“ konvojavo imperatorienę Mariją Fjodorovną, kai jie išvyko į Vokietiją ir rugsėjo 2 d. Atvyko į Mezotnę. Jie rūmuose praleido tik 14 valandų, o išvyko anksti ryte.

Po Charlotte fon Liven mirties 1828 m. Rūmus paveldėjo jos sūnus Jonas, grįžęs į Mezotnę po karo tarnybos Rusijos armijoje. Kunigaikščių Johano fono Liveno Paulo sūnus, buvęs Rusijos teismo ceremonijos meistras, taip pat Vidžemės regiono riterio žemdirbys prisijungė prie Bauskės dvaro ir jo pilies griuvėsių, Derpelės ir Krimuldos dvarų Vidžemės regione.

1881 m. Paulo Anatolio Liveno sūnus, kuris savo ruožtu pradėjo savo karjerą Peterburge, paveldėjo Mezotnę. Kai jis įgijo gvardijos Cavarly leitenantų laipsnį, jis paliko armiją ir persikėlė gyventi į Mezotnę.

1920 m. Kunigaikščiai A.Livenas prarado visą šį turtą dėl agrarinės reformos. Vis dėlto jis gavo Mazmezotnės dvarą kaip neatimamą dalį, priklausiusią Livens šeimai iki 1939 m.

Mezotnės rūmai 1919 m. Per destruktyvią Bermonto ir Avalovo kariuomenę patyrė daug žalos. Vietinė žemės ūkio mokykla nuo 1941 m. 1921 m. Užėmė Mezotnės rūmus.

1944 m. Raudonosios armijos šaudymo metu kai kurie sviediniai atsitrenkė į rūmus ir praktiškai juos sunaikino.

1946 m. ​​Mezotnėje buvo įkurta atrankos eksperimentinė tyrimų stotis. Rūmai tarnavo kaip administracijos patalpos ir butai darbuotojams. Restauravimo darbai prasidėjo 1958 m. Pabaigoje. 1996 m. Rūmai buvo perduoti Valstybinei nekilnojamojo turto agentūrai, tada buvo atliktas kapitalinis remontas, o antrame aukšte buvo viešbutis. Rūmų pastatas panašus į itališką vilą - kiemo fasadas su keturių kolonų portiku, taip pat parko fasadas su pusiau rotonda atitinka Jacomo Kvarengi projektą.

Rūmų paradiniai interjerai yra antrame aukšte, kurį prie pirmo aukšto jungia laiptai, pastatyti XIX a. Antroje pusėje. Parado anfilado centre yra „Cupola“ salė, o iš abiejų jos pusių yra salonai ir paradinis valgomasis. „Cupola Hall“ šiandien yra reikšmingiausia prielaida, atspindinti klasicizmo stilių Latvijoje. Tai rodo įspūdingiausią labiausiai išsivysčiusio klasicizmo erdvinę idėją, kurios pagrindas yra romų Panteonas.

Antrasis rūmų aukštas buvo suprojektuotas kaip gyvenamosios patalpos ir patalpos ieškojimams.

Kaip liudija kai kurios viešųjų įrašų medžiagos, rūmų interjeras buvo pilnas paveikslų, skulptūrų ir brangių baldų - tai įrodė plačią aristokratišką Livens šeimos apimtį.

 

Mezotne palee ajalugu algas 1795. aastal, kui Vene keisrinna Katariina II andis Mezotne mõisa igavesti Charlotte fon Liveni eest vastutama, kes oli tema lastelaste juhendaja. 1797. aastal muutis keiser Pavil I Mezotne mõisa perekondlikuks valduseks. Aastal 1799 sai keiser Pavil I käsul krahvinna tiitli Charlotte fon Liven. 1826. aastal nimetas keiser Nickolaj I tema vürstide auastmeks. Enne seda oli palee asemel mõis, mille rentis I.E Medem. Ann Charlotte Dorothy sündis selles peres 1761. aastal ja hiljem sai temast Kuramaa hertsogi Peetruse naine.

Palee ehitamine algas 1797. aastal J.George Adam Berlici juhtimisel. Alusena kasutati Itaalia päritolu arhitekti Jacomo Kvarengi projekti. J. G. A. Berlic lisas just mõned külgmised lisad. Palee ehitamine lõpetati 1802. aastal.

Charlotte fon Liven viibis Peterburis pidevalt keisri pere kõrval ja ainult üks kord oli tal võimalus näha oma uut mõisa ja paleed. 1818. aastal saatis Charlotte fon Liven konvoi keisrinna Maria Fjodorovna sviiti, kui nad Saksamaale asusid ja 2. septembril Mezotnesse saabusid. Nad veetsid palees vaid 14 tundi ja lahkusid siis varahommikul.

Pärast Charlotte fon Liveni surma 1828. aastal päris palee tema poeg John, kes naasis pärast sõjaväeteenistust Vene armees Mezotnesse. Nii Vene õukonna tseremooniameister kui ka Vidzeme piirkonna rüütelkonna maamarssal olnud vürstide Johan fon Liven Pauli poeg liitus oma valdusega Bauska mõisa ja selle lossivaremete, Vidzeme piirkonnas asuva Derpele ja Krimulda mõisaga.

1881. aastal pärandas Peterburis karjääri alustanud Paul Anatol Liveni poeg Mezotne. Kui ta saavutas kaardiväe Cavarly leitnantide auastme, lahkus ta armeest ja kolis elama Mezotnesse.

1920. aastal kaotasid vürstid A.Liven kogu selle vara agraarreformi tõttu. Ometi sai ta Mazmezotne mõisa võõrandamatu osana, mis kuulus Livensi perekonnale kuni 1939. aastani.

Mezotne palee oli 1919. aastal hävitavate Bermont - Avalovi vägede ajal palju kahju saanud. Kohalik põllumajanduskool okupeeris 1921. aastast 1943 Mezotne palee.

1944. aastal tabasid Punaarmee tulistamise ajal mõned mürskud paleed, hävitades selle praktiliselt.

1946. aastal asutati Mezotnes eksperimentaalne uurimisjaam. Palee oli töötajate administratsiooniruumid ja korterid. Restaureerimistööd algasid 1958. aasta lõpus. 1996. aastal anti palee üle riigi kinnisvarabüroole, seejärel tehti kapitaalremont ja teisel korrusel oli hotell. Paleehoone sarnaneb Itaalia villaga - neljast sambast koosneva õuefassaad ja pargifassaad oma poolrundiga vastavad Jacomo Kvarengi projektile.

Palee paraadinterjöörid asuvad teisel korrusel, mida ühendab esimese korrusega 19. sajandi teisel poolel ehitatud trepp. Paraadfiliaalide keskel on kuppelisaal ning selle mõlemal küljel salongid ja paraad-söögituba. Kupolisaal on täna kõige olulisem eeldus, mis esindab Lätis klassitsismi stiili. See näitab kõige arenenuma klassitsismi kõige muljetavaldavamat ruumilist ideed, mille aluseks on romide Pantheon.

Palee teine ​​korrus kujundati eluruumideks ja ruumideks külalistele.

Nagu tunnistavad mõned avalikest materjalidest pärinevad materjalid, olid palee siseruumid täis maale, skulptuure ja kallist mööblit - see tõestas Livensi perekonna laia aristokraatlikku ulatust.

 

История Мезотненского дворца началась в 1795 году, когда российская императрица Екатерина II навсегда передала Мезотненскую усадьбу в ведение Шарлотты фон Ливен, воспитательницы ее внуков. В 1797 году Император Павел I сделал Межотненское поместье родовым имением. В 1799 году по указу императора Павла I Шарлотта фон Ливен получила титул графини. В 1826 г. император Николай I выдвинул ее в князья. До этого на месте дворца была усадьба, которую снимал И.Е. Медем. Анн Шарлотта Дороти родилась в 1761 году в этой семье, позже она стала женой герцога Курляндского Петра.

Строительство дворца началось в 1797 году под руководством Жоржа Адама Берлика. За основу был взят проект архитектора итальянского происхождения Жакомо Кваренги. J. G. A. Berlic просто добавил несколько дополнительных приложений. Строительство дворца было завершено в 1802 году.

Шарлотта фон Ливен постоянно находилась рядом с императорской семьей в Санкт-Петербурге, и лишь однажды ей представилась возможность увидеть свою новую усадьбу и дворец. В 1818 году Шарлотта фон Ливен сопровождала императрицу Марию Федоровну в свите, когда они отправлялись в Германию и таким образом прибыли в Мезотное 2 сентября. Они провели во дворце всего 14 часов, а затем уехали рано утром.

После смерти Шарлотты фон Ливен в 1828 году дворец унаследовал ее сын Иоанн, вернувшийся в Межотное после службы в русской армии. Сын князей Йохан фон Ливен Пауль, церемониймейстер русского двора, а также земельный маршал Рыцарского княжества Видземского региона присоединил к своей собственности Баускую усадьбу и руины ее замка, Дерпеле и Кримулдскую усадьбу в Видземском районе.

В 1881 году Мезотное унаследовал сын Поля Анатолий Ливен, который, в свою очередь, начал свою карьеру в Петербурге. Достигнув звания лейтенантов гвардии Каварлы, он оставил армию и переехал жить в Мезотное.

В 1920 году князья А. Ливен лишились всего этого имущества из-за аграрной реформы. Тем не менее, он получил усадьбу Мазмезотне как неотъемлемую часть, которая до 1939 года принадлежала семье Ливенов.

Межотненский дворец сильно пострадал в 1919 году во время разрушительных войск Бермонта - Авалова. Местная сельскохозяйственная школа занимала Межотненский дворец с 1921 по 1943 год.

В 1944 году во время обстрелов Красной Армии во дворец попало несколько снарядов, практически разрушив его.

В 1946 году в Межотном была создана опытно-исследовательская селекционная станция. Дворец служил помещениями для администрации и квартирами служащих. Реставрационные работы начались в конце 1958 года. В 1996 году дворец был передан Государственному агентству недвижимого имущества, затем был произведен капитальный ремонт, а на втором этаже разместилась гостиница. Здание дворца похоже на итальянскую виллу - дворовый фасад с портиком из четырех колонн, а также фасад парка с его полуротондой соответствуют проекту Якомо Кваренги.

Парадные интерьеры дворца находятся на втором этаже, который соединен с первым этажом лестницей, построенной во второй половине 19 века. В центре парадной анфилады находится Купольный зал, а по обе стороны от него - салоны и парадная столовая. Купольный зал сегодня является самым значительным помещением, олицетворяющим стиль классицизма в Латвии. Он показывает наиболее впечатляющую пространственную идею наиболее развитого классицизма, основой которого является Пантеон в Риме.

Второй этаж дворца был спроектирован как жилые помещения и комнаты для квестов.

Как свидетельствуют некоторые материалы из открытых источников, интерьеры дворца были заполнены картинами, скульптурами и дорогой мебелью - это доказывало широкий аристократический размах семьи Ливенов.